Политика за приватност на податоци

Политика за заштита на податоци

Daikin Europe N.V. е во целосна сопственост на јапонската компанија Daikin Industries Ltd. Групацијата Daikin произведува, продава, дистрибуира и извршува маркетинг за опрема за климатизација, греење, вентилација и разладување и за деловни решенија заедно со своите претставништва.

Daikin Europe N.V., заедно со своите претставништва (овде наведени како „DENV-G„, „ние“, „нас“, „наш“ итн.) и главната компанија Daikin Industries Ltd. (овде наведена како „DIL“), целосно се посветени на заштитата на личните податоци преземени од податочните субјекти (овде наведени како „корисник“, „вие“, „ваш“) без интернет, преку хартија, договори, изјави (овде наведени како „форми“) или на интернет преку веб-сајтот www.daikin.eu (овде наведен како „веб-сајт“) и преку, но не и само преку, на пример, (веб-)апликациите, софтверот и дигиталните алатки на DENV-G (овде наведени како „апликации“).

Политиката за заштита на податоци ја создадовме за:

• да овозможиме транспарентност за личните податоци што ги преземаме без интернет, преку формулари или на интернет преку веб-сајтот и/или апликациите;

• да овозможиме транспарентност при употребата на преземените лични податоци;

• да им помогнеме на податочните субјекти да ги користат своите права;

Заштитата на вашите податоци ни значи многу. Нашата цел е да ги обработуваме вашите лични податоци на законски, соодветен и транспарентен начин.

Внимателно прочитајте ги политиката за заштита на податоци и важните термини, што се наоѓаат во овој документ со големи букви.

Ако имате прашања или забелешки околу ива, обратете ни се.

1. УПРАВУВАЧИ СО ПОДАТОЦИ, ЗДРУЖЕНИ УПРАВУВАЧИ СО ПОДАТОЦИ И ОБРАБОТУВАЧИ

УПРАВУВАЧИ СО ПОДАТОЦИ

Ве информираме дека сите лични податоци што ќе ги внесете преку формулари или на интернет преку веб-сајтот и/или апликациите се користат за долунаведените цели од страна на Daikin Europe N.V., со регистрирано седиште во Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (број на компанија 412.120.336) како управувач со податоци (погледнете важни термини).

Претставништвата на Daikin Europe N.V. имаат улога на управувачи со податоци во однос на обработката на личните податоци преземени преку формулари или на интернет преку веб-сајтот и/или апликациите.

ЗДРУЖЕНИ УПРАВУВАЧИ СО ПОДАТОЦИ

Во иднина е можно Daikin Europe N.V., заедно со DIL, врз основа на пишан договор, заедно да определуваат цели и средства за обработка на личните податоци како здружени управувачи со податоци.

Во иднина е можно Daikin Europe N.V., заедно со своите претставништва, врз основа на пишан договор, заедно да определуваат цели и средства за обработка на личните податоци како здружени управувачи со податоци (на пример, ако, но не и само ако, во секој случај претставништвото да е дел од обработката на личните податоци на локално ниво, со цел развивање проект).

Во горенаведените случаи, податочните субјекти, чии лични податоци треба да се обработат од страна на здружените управувачи, ќе бидат соодветно известени.

ОБРАБОТУВАЧИ НА ПОДАТОЦИ

Daikin Europe N.V. може да има улога и на обработувач на податоците во има на своите претставништва за секоја обработка на лични податоци од формулари или на интернет контролирана од страна на своите претставништва.

Претставништвата на Daikin Europe N.V. може да имаат улога на управувачи со податоци во име и под инструкции на Daikin Europe N.V. ако се воспоставени договори за обработка на податоци.

2. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ШТО ГИ ПРЕЗЕМАМЕ И ЦЕЛИ

DENV-G, колку што е потребни, ги презема, обработува, регистрира, зачувува и пренесува личните податоци на податочните субјекти внесени без интернет преку формулари или на интернет преку веб-сајтот и/или апликациите кога, но не и само кога: го посетуваат веб-сајтот; користат апликации; пополнуваат формулари на хартија или преку интернет; пријавуваат несообразност; стапуваат во контакт со DENV-G; поднесуваат пријави за работа; кликаат на копчиња од друштвени мрежи; доставуваат повратни информации (на пр., на формулари, производи, апликации, веб-сајт, корисничка служба); одговараат на анкети и други активности.

Лични податоци се преземаат на доброволна или на задолжителна основа. Ако е задолжително да доставите лични податоци, тоа ќе биде соодветно обележано. Ако податочниот субјект не ги внесе или одбие да ги внесе личните податоци што DENV-G ги обележал како задолжителни, DENV-G нема да може да продолжи да го извршува процесот или активноста побарана од податочниот субјект.

DENV-G може да преземе лични податоци со или без согласност од соодветниот податочен субјект ако: 1) мора да се исполни правна обврска; или 2) треба да се изврши или ќе се изврши договор во кој податочниот субјект зазема една страна; или 3) постојат законски, јавни или витални интереси што треба да се заштитат; или 4) официјален орган побарал од DENV-G да обработи лични податоци.

DENV-G може понатаму да ги обработува вашите лични податоци само:

• ако целта на понатамошната обработка е во согласност со првичната цел на преземањето на вашите лични податоци;

• ако се согласите на понатамошна обработка за нова цел, којашто не е во согласност со првичната цел на преземањето на вашите лични податоци.

Подолу, под потпараграфите 2.1. и 2.2., можете да ги погледнете личните податоци што ги преземаме и целите за коишто ги преземаме.

2,1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ШТО ГИ ПРЕЗЕМАМЕ ОД ВАС ИЛИ ОД ТРЕТИ ЛИЦА

Можеби од вас ќе се побара, во зависност од целта на секоја обработка и до која мера е потребна, да внесете поинакви лични податоци заедно со, но не и само име, презиме, датум и место на раѓање, титула, адреса, телефон, мобилен телефон, адреса на е-пошта, јазик, држава, националност, лична карта, број на возачка дозвола, национален регистарски број, број на пасош, биографски информации, работодавач, занимање, број на клиент, URL од личен профил на друштвена мрежа, кредитна картичка, лични желби, интереси и повратни информации.

Во зависност од намената на секоја обработка и до потребната мера, можеби од вас ќе се побара да внесете некои специјални категории на лични податоци (на пр., членство во синдикат, лични податоци во врска со здравствената состојба). DENV-G ќе ги обработи специјалните категории на лични податоци во согласност со GDPR врз основа на: 1) експлицитна согласност на податочниот субјект; или 2) исполнување законски обврски и/или правата на управувачот или податочниот субјект согласно закон за вработување или за социјална безбедност; или 3) витални интереси на податочниот субјект; или 4) спроведување, применување или бранење правни побарувања; или 5) важен јавен интерес.

Личните податоци што ги внесувате ги користиме и кон трети лица, на пример, кон услужни лица или лични податоци што спаѓаат во јавниот домен, како на пример, често признавани лични податоци, лични податоци видливи на вашиот веб-сајт или блог или поставени на вашиот јавно достапен профил на друштвена мрежа.

DENV-G може да добие лични податоци и преку трети лица после спојување, купување или друга постапка на трансформација.

2,1. Цели за преземањето лични податоци

Откако ќе ги преземеме, горенаведените лични податоци ги користиме за следните цели:

– Деловна администрација и управување со клиенти

DENV-G мора да може да ги извршува договорите навремено и соодветно и да ги изведува сите потребни статутарни и сметководствени процеси. Според тоа, DENV-G ќе има потреба од некои лични податоци внесени од податочните субјекти на хартија преку формулари или на интернет преку веб-сајт или апликации. Во согласност со регулативата (ЕУ) 679/2016, со

цел извршување на договорите, не е потребна согласност од податочниот субјект којшто зазема или ќе зазема страна во договорот. Согласноста од податочниот субјект не е потреба во случај кога треба да се исполни законска обврска.

Кога се работи за управување со односите со купувачите и за извршување на корисничките услуги, DENV-G користи лични податоци (на пр., име, држава, националност, адреса на е-пошта, број на клиент, податоци за кредитна картичка) за:

• да процени дали ќе биде исплатливо да продава производи или да нуди услуги на купувач пред да склучи договор; или

• да ги обработи писмените барања на купувачите, нарачките за производи и услуги од купувачите и барањата за повраток на средства; или

• да ги идентификува или да им се обрати на купувачите за попуст; или

• да ги информираме купувачите за правата на консументите и за дополнителните услуги во врска со купениот производ или услуга; или

• да ги информираме купувачите за промотивните кампањи и настани на Daikin и за да им испратиме соодветни покани; или

• да управуваме со пристапот до имотот, веб-сајтот или апликациите на DENV-G; или

• да организираме и извршуваме сервисирање за купувачите и инсталатерите; или

• да ги информираме купувачите за роковите за претстојните одржувања.

– Дистрибуција на производи

DENV-G користи лични податоци за дистрибуција на производи, врз основа на исполнување договор/ законска обврска и особено за:

• да им помогне на нашите европски претставништва при дистрибуцијата на производите и доставувањето на услугите преку овластени агенции, деловни партнери, веб-сајтот и/или преку апликациите; или

• да им помогне на дистрибутерите при доставувањето производи, резервни делови и услуги (на пример, личните податоци се дел од белешките за испорака коишто се дел од транспортот на купените производи); или

• да ги оптимизира продажбите и услугите преку анализа на понудите за купувачите; или

• да ја подобри и зацврсти дистрибуцијата на нашите производи и услуги; или

• да ги искористи техничките податоци од инсталациите или статусот на договорите и проектите; или

• да организира или спроведе обука за купувачите, инсталатерите, вработените и подизведувачите.

– Администрација за снабдувачи

DENV-G користи лични податоци за да ги води записите на доставувачите и услужните лица, за да ги регистрира и управува со нарачките, деловните трошоци и фактурите издадени од доставувачите или услужните лица, врз основа на исполнување договор/ законска обврска.

– Директен маркетинг

Како водечки произведувач и доставувач на опрема за греење, вентилација и климатизација (заедно со топлински пумпи и разладни системи) и деловни решенија, DENV-G може да ви достави информации скроени за вас и вашите потреби (на пример, преку вашите детали за трансакција, DENV-G може да ве информира за услугите, понудите и предлозите во врска со купениот производ. Ова се вика „директен маркетинг“).

DENV-G користи преземени лични податоци, јавно достапни лични податоци (на пр., информации достапни на интернет, преку резултати од истражувања, резултати од друштвени мрежи) или лични податоци добиени од трети лица (на пр., интернет-оператори) за директен маркетинг и за да привлече нови купувачи.

DENV-G извршува директен маркетинг и за организирање внатрешни настани, патувања, презентации и состаноци за вработени, купувачи и деловни партнери.

DENV-G врши директен маркетинг преку разни медиуми, меѓу кои, без ограничување, испраќање пораки преку мобилен телефон, анкети, е-пошта, веб-сајтот, реклами на интернет, база на податоци, апликации и настани.

DENV-G врши директен маркетинг врз основа на својот легитимен интерес за постигнување деловни цели

DENV-G може да врши директен маркетинг при експлицитна согласност на податочниот субјект. Ако не сакате да добивате строго персонализирана понуда, не треба да се согласите да добивате директен маркетинг кога ќе бидете прашани.

DENV-G се посветува да ги достави информациите од директниот маркетинг на јасен и соодветен начин и преку канал назначен од примачот за да не биде премногу вознемируван.

– Подобрување на квалитетот на производите и услугите

DENV-G, врз основа на својот легитимен интерес да води бизнис или на согласноста на податочните субјекти, користи лични податоци преземени преку формулари, пријави за работа, анкети, прашања, коментари и повратни информации поднесени до DENV-G или други компании од групацијата Daikin за: да ги подобри своите производи и услуги; да спроведе понатамошни анкети; да развие модел за анализа, ризик, маркетинг и друго и да создаде статистика. DENV-G ги користи и вашите детали за трансакција за да развие глобални модели и да изврши анализа.

Пример: DENV-G можеби ќе треба да обработи податоци од онолку луѓе колку што купиле некој производ на Daikin или се пријавиле за некоја услуга.

За таа цел, DENV-G се посветува што е можно повеќе за да збере лични податоци во анонимна или псевдоанонимна форма за да спречи истите за да отежни или да спречи вашите истите тие податоци да се препознаат како ваши.

Обработувањето лични податоци за статистички цело е особено оправдана од желбата на DENV-G да овозможи стратешки избор за да делува подобро на пазарот и да ви понуди подобри производи и услуги.

Личните податоци може да се користат и за процена, поедноставување и подобрување на процесите на DENV-G, на пример, за оптимизација на кампањи, процедури у продажби, без интернет или на интернет преку веб-сајтот и/или апликации.

Пример: ако не сте завршиле процедура или продажба, можеби ќе стапиме во контакт со вас за да го дознаеме проблемот и дали можеме да ви помогнеме. Во овој случај го ограничуваме нашиот контакт на техничка и административна поддршка за соодветната процедура или процес.

– Регрутација и избор

Со цел регрутација на кадар, DENV-G презема лични податоци, како,но не и само, име, е-пошта, телефонски број, биографски информации, URL од профил на друштвена мрежа од отворени кандидати и потенцирани кандидати што се пријавени за, на пример, работни места, меѓународна програма за обука или стажирање. Оваа постапка е дозволена поради тоа што кандидатите доброволно преземаат чекори за да склучат договор со DENV-G.

Личните податоци споделени од кандидатите (преку пополнување формулари или регистрирање и создавање лични сметки на веб-сајтот или кога ги користат апликациите) ќе се користат за обработка на апликации, стапување во контакт со кандидатите за активности поврзани со управување со човечки ресурси, управување со процеси за најмување (на пр., кога ги повикуваме кандидатите на интервју и на писмен тест) и за процена на договори за вработување.

DENV-G се посветува да ги избрише од своите архиви личните податоци на кандидатите, коишто не биле најмени во текот на изборниот процес, кога нема легитимна причина за да ги зачува.

– Администрација за персонал и плата

DENV-G користи лични податоци, врз основа на исполнување договор (за вработување), со цел управување со персонал и особено за:

• управување и водење записи од договорите за вработување и платен список; и/или

• исплаќање плати; и/или

• водење записи за присуство, патување и обука на вработени; и/или

• комуникација со компании за здравствено осигурување; и/или

• да се овозможи осигурување, деловен имот плата за вработените во врска со перформансите.

– Книговодство и сметководство

DENV-G користи лични податоци, врз основа на исполнување договор за да се води книговодство и сметководство и со цел за:

• водење записи од трансакции; или

• издавање фактури од продажба и услуги; или

• пополнување даночни изјави и слични формулари за исполнување даночни обврски; или

• создавање статистика врз основа на записите од трансакции (на пример во однос на бројот на остварени трансакции и во која област); или

• сообразност со важечката легислатива и со законските услови на национално, европско и меѓународно ниво.

– Правни побарувања и спорови

Личните податоци можеме да ги користиме како доказ за утврдување, користење и зачувување на правата на DENV-G или на оние што ги претставува (на пр., при спорови) пред секоја надлежност на секој суд (на пример, меѓу другото, правото на DENV-G да се брани себеси од нелојална конкуренција или правото на DENV-G да побара плаќање на неплатена фактура).

– Спречување измама или криминал

Личните податоци можеме да ги користиме и за да спречиме, забележиме или истражиме криминал и киберризици за легитимен интерес или кога тоа ќе го побара официјален орган.

– Корпоративни бизнис и одржување

DENV-G ги пренесува и/или здружено ги користи личните податоци преземени со DIL и/или други компании од групацијата Daikin и/или своите деловни партнери само по потреба и за создавање периодични извештаи во врска со резултатите и деловните аспекти, деловните планови и корпоративните стратегии. Обработката се заснова на легитимниот интерес на DENV-G за спроведување бизнис.

DENV-G ги обработува личните податоци на европските граѓани што се преземени легитимно од страна на друга компанија од групацијата Daikin освен ако нема правни пречки (на пр., должност за доверба или извршување во легислативата за заштита на податоци).

DENV-G е посветен да ги примени сите соодветни мерки за заштита на личните податоци во однос на внатрешногрупациската комуникација, во согласност со регулативата (ЕУ) 679/2016.

2,2. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ШТО ГИ ПРЕЗЕМАМЕ ПРИ ВАШАТА УПОТРЕБА НА ВЕБ-САЈТОТ И/ИЛИ АПЛИКАЦИИТЕ.

2.2.1 Цели за преземањето лични податоци

Кога го посетувате веб-сајтот и/или апликациите, DENV-G презема некои од вашите лични податоци за следните намени:

– Олеснување на употребата на веб-сајтот и/или апликациите

Со преземање на некои лични податоци (на пр., IP-адреса, податоци за најавување) врз основа на согласност од податочниот субјект или легитимен интерес, DENV-G може да го приспособи веб-сајтот и/или апликациите според вашите потреби.

Преку колачиња, DENV-G ќе преземе автоматски некои лични податоци, како на пример, но не и само, информации во врска со уредот (на пр., IP-адреса, тип на прелистувачот), информации за најавување (на пр., пребарувања), информации за геолокализација (на пр., преку пристапна точка за Wi-fi) со цел да помогне при употребата на веб-сајтот и/или апликациите и да ви овозможи нивно поудобно користење.

Пример: за да го поддржиме или поедноставиме процесот за ваша идентификација, ги чуваме вашите корисничко име и лозинка преку колаче за да не мора да ги внесувате податоците за идентификација или личните детали при секоја посета.

DENV-G користи различни типови колачиња: потребни, функционални, следење метрика на друштвени мрежи, маркетинг од трето лице, аналитика од прво лице. Прочитајте повеќе за колачињата, што се тие, какви типови користиме и зошто ги користиме во нашата „Политика за колачиња“.

– Надгледување на интересите и личните желби на податочните субјекти

DENV-G, преку својот веб-сајт и/или апликациите, врз основа на согласност од податочниот субјект или легитимен интерес, на систематски и редовен начин може да ги надгледува личните податоци преку технологиите за автоматска одлука/формирање профил и преку колачиња. Тоа го правиме со цел да процениме некои лични аспекти во врска со физичко лице, односно да ги анализираме и предвидиме аспектите во врска со перформансите на работа, економската ситуација, личниот избор, интересите, достојноста, однесувањето, локациите или моментите (геолокализација) на физичкото лице.

Прочитајте повеќе во нашата „Политика за колачиња“.

3. ДАЛИ ПРЕЗЕМЕНИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЌЕ СЕ ОТКРИЈАТ НА ТРЕТИ ЛИЦА?

За горенаведените цели, DENV-G може да има потреба од услуги, советување и/или помош од трети лица, како на пример, но не и само, одржување на апликациите и поправање грешки, купување апликации, сместување податоци, советување во врска со сообразност со закони и регулативи, развој на апликации, услуги за човечки ресурси, дистрибуција, услуги од интернет-оператори, создавање статистика и друго.

За таа цел, онолку колку што е потребно, можеме да пренесуваме или откриваме лични податоци до секое физичко или правно лице, подизведувачи или деловни партнери што се трети лица во однос на DENV-G или групацијата Daikin.

Секојпат кога треба да пренесеме или откриеме некои лични податоци до трети лица, освен во случај на легитимен интерес на третото лице, DENV-G ќе се погрижи да постави договор за обработка на податоци со ова трето лице според мерките на регулативата (ЕУ) 679/2016 и ќе го замоли третото лице да ги почитува принципите и мерките на истата регулатива и да ги почитува соодветните безбедносни стандарди.

4. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ДО ТРЕТИ ДРЖАВИ (НАДВОР ОД ЕУ)

Во рамките на горенаведените цели, DENV-G ги пренесува и здружено ги користи преземените лични податоци, што припаѓаат на податочните субјекти во ЕУ, со DIL и/или други компании од групацијата Daikin и/или деловни партнери формирани во кои било држави надвор од ЕУ.

Ве информираме дека DENV-G има поставено соодветни стандардни договорни клаузули и соодветни заштитни мерки во врска со секој пренос на лични податоци помеѓу Daikin Europe и DIL. При секое пренесување лични податоци кон држави надвор од ЕУ, DENV-G се обврзува:

• да овозможи соодветно ниво на заштита преку соодветни заштитни мерки и со почитување на мерките на регулативата (ЕУ) 679/2016;

• да управува со преносот на личните податоци врз основа на:

o a) одлуките за адекватност на европската комисија; ако не

o b) стандардни договорни клаузули/ обврзувачки корпоративни правила; ако не

o c) кодекс на однесување одобрен од релевантен орган за надгледување/ официјални сертификати за безбедност.

• да управува со преносот на личните податоци врз основа на согласност од страна на податочниот субјект чии лични податоци треба да се пренесат или врз основа на отстапувања под член 49 од регулативата (ЕУ) 679/2016 ако преносот не може да се изврши врз основа на горенаведените случаи a), b), c).

5. ЗАЧУВУВАЊЕ И КРИТЕРИУМИ

DENV-G не ги чува вашите лични податоци засекогаш. Ги чуваме вашите лични податоци колку што е потребно и само за горенаведените цели. Кога веќе нема да имаме цел, ги бришеме личните податоци, освен ако архивирањето е задолжително законски, на меѓународно, европско или национално ниво.

Почетната точка за зачувување на вашите лични податоци е законскиот период за задржување (којшто вообичаено изнесува десет години и трае до истекот на договорот или до крајот на деловната врска). Периодот може да биде подолг кога е потребно да се почитуваат нашите права.

Ако нема законски наложен период за задржување, периодот може да се скрати во согласност со, но не и само, еден од следните критериуми: должина на договор и законски обврски; деловни и организациски потреби; долготрајна деловна врска; применување директен маркетинг; статистика.

Некои работи се појаснуваат кога ќе се погледнат на подолг временски период. Поради ова, за некои типови лични податоци можеби ќе треба подолг временски период (на пр., за оние потребни при дизајнирање модели за маркетинг и ризици).

Како што е наведено, DENV-G се посветува што е можно повеќе да работи со насобрани, анонимизирани или псевдоанонимизирани лични податоци и при сите случаи ќе ги прекине врските со лицата што е можно побрзо.

6. ВАШИ ПРАВА КАКО ПОДАТОЧЕН СУБЈЕКТ И КАКО ДА ГИ ПРИМЕНУВАТЕ.

Ако имате прашања околу заштитата на вашите лични податоци или примената на вашите права, можете да пишете или да се јавите во секое време до Daikin Europe N.V. или до некое од неговите претставништва, да испратите посебен формулар преку редовна пошта или на интернет под секој дел „обратете ни се“ преку веб-сајтот и/или апликациите.

Кога вашите лични податоци ќе станат предмет на обработка, имате неколку права како податочен субјект што можете да ги применувате, као што е наведено подолу.

– Можете да пристапите до вашите лични податоци

Ако сакате да пристапите до личните податоци што ги обработува DENV-G за вас или ако сакате да дознаете повеќе за:

• целите на обработката;

• категориите на личните податоци;

• категориите на примачите кон кои се откриени или ќе се откријат личните податоци;

• предвидениот период на зачувување или критериумите употребени за да се определи тој период;

• правата на податочниот субјект;

• правата што ги имате во однос на обработката од наша страна;

• постоењето на автоматска одлука, заедно со формирањето профил и предвидените последици;

и која било друга достапна информација за обработката на вашите лични податоци, кликнете овде за да го пополните формуларот.

Личните податоци кои што ни ги откривате преку формуларот ќе ги користиме само за верификација и обработка на вашето барање.

Ако ги користите правата за пристап, DENV-G ќе ви достави што е можно покомплетен список или копија од вашите лични податоци.

– Можете да ја комплетирате/ коригирате / избришете / забраните обработката на вашите лични податоци

Може да се случи некои лични податоци што ги чува DENV-G за вас да не се (или престанале да бидат) точни. Може да се случи и да сакате да додадете нешто на личните податоци што сте ни ги откриле. Кликнете овде за да побарате да ги коригирате или комплетирате личните податоци во секое време.

Ако сакате DENV-G да ви ги избрише личните податоци, кликнете овде. Вашето барање ќе се обработи, освен ако не дојде до пречка или несоодветност со закон или легитимен интерес во врска со бришењето.

Кликнете овде за да ја добиете забраната за обработка на вашите лични податоци во секое време.

– Можете да побарате да се пренесат вашите лични податоци до вас или до трети лица

Ако вашите лични податоци се преземени по електронски пат, кликнете овде за да побарате да се пренесат до вас или до трето лице.

– Можете да ја повлечете согласноста за обработка на вашите лични податоци

Ако доставите согласност до DENV-G за обработка на вашите лични податоци, следете ја предложената процедура за да ја повлечете согласноста во секое време и на многу едноставен начин. Кликнете овде за да ја повлечете вашата согласност во секое време.

– Можете да поднесете приговор за обработка или да поднесете приговор за обработка со системи за автоматска одлука

Ако не се согласувате со начинот на кој DENV-G обработува некои лични податоци, кликнете овде за да поднесете приговор. Приговорите ќе ги обработиме освен ако нема валидни причини да не го сториме тоа или причини наложени со закон (на пример,

приговорот ќе биде одбиен ако обработката на личните податоци е спроведена при справување со измама).

Ако не се согласувате со обработката на вашите лични податоци само преку автоматска одлука (заедно со формирање профил) којашто создава законски ефекти или влијае слично врз податочен субјект, кликнете овде за да поднесете приговор.

Ако не се согласувате со начинот на којшто DENV-G ги обработува вашите лични податоци или ако имате други прашања во врска со тоа, во секое време можете да се обратите до официјалниот орган за заштита на податоци во вашата држава.

7. СЛУЖБЕНИК ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Овде можете да погледнете детали за службеникот за заштита на податоци на DENV-G:

• адреса на е-пошта: euprivacy@daikin.co.jp;

• Службеник за заштита на податоци, Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka 530-8323, Japan.

8. МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА

Преку веб-сајтот или апликациите, DENV-G не обработува лични податоци од физички лица под 16 години и не им нуди комерцијални понуди и не се обидува да стапи во контакт со нив, освен ако не постои согласност од нивниот правен претставник.

9. БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

DENV-G имплементираше соодветни безбедносни мерки за да го одржи интегритетот и безбедноста и да спречи ненадејно и незаконско уништување, губење, изменување, неовластено откривање или пристап до личните податоци што се пренесени, зачувани или на некој начин обработени, во согласност со регулативата (ЕУ) 679/2016.

10. ПРИВАТНОСТ СПОРЕД ДИЗАЈН

Пред да започне со обработка преку нови технологии, DENV-G се обврзува да спроведе процена на влијанието што го врши обработката на податоци во согласност со GDPR и да преземе соодветни мерки.

11. ПОНАТАМОШНИ ИЗМЕНИ НА ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

DENV-G редовно се залага за ги подобри своите напори за заштита на личните податоци. Оваа политика за заштита на податоци може да се измени или ажурира според идните закони, на меѓународно, европско и национално ниво.

DENV-G ќе ве извести за сите важни измени на оваа политика за заштита на податоци преку хартија или преку интернет (на пример, преку веб-сајтот, при вашата прва посета или со секое важно ажурирање на оваа политика за заштита на податоци).

Во секое време можете да ја погледнете најновата верзија на нашата политика за заштита на податоци на www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy или за секоја апликација кога ќе кликнете на делот „Политика за заштита на податоци“.

 

Последна промена: март, 2022 година

Кошница0
Нема приозводи во кошницата
Продолжи
0