Njoftim ligjor

Njoftim ligjor

Çdo hyrje dhe përdorim i uebsajtit të Daikin Europe N.V. u nënshtrohet kushteve të përgjithshme të mëposhtme (kolektivisht të referuara si “Njoftimi ligjor”). Duke hyrë dhe duke përdorur uebsajtin e Daikin, ju pranoni versionin e Njoftimit ligjor që është në fuqi në momentin e hyrjes suaj në uebsajt. Daikin rezervon të drejtën të ndryshojë Njoftimin ligjor në çdo kohë sipas gjykimit të Daikin dhe pa njoftim paraprak. Vazhdimi i përdorimit të këtij uebsajti do të thotë pranim të Njoftimit ligjor të ndryshuar. Ju jeni përgjegjës për t’u informuar rreth Njoftimit ligjor në fuqi në momentin e hyrjes suaj në uebsajt dhe përdorimit të uebsajtit. Nëse shkelni një prej kushteve të përgjithshme të Njoftimit ligjor, përfundon autorizimi juaj për të përdorur uebsajtin.

E drejta e autorit

Përmbajtja dhe struktura e këtij uebsajti zotërohen nga ose licencohen te Daikin dhe janë të mbrojtura sipas ligjeve të të drejtave të autorit dhe ligjeve të tjera të pronësisë intelektuale. Çdo përdorim i paautorizuar i përmbajtjes mund të shkelë këto ligje. Të gjitha të drejtat që nuk jepen posaçërisht këtu, janë të rezervuara. Ndalohet riprodhimi, transferimi, shpërndarja apo ruajtja e një pjese ose e të gjithë uebsajtit në ndonjë mënyrë pa lejen paraprake me shkrim nga Daikin. Ju mund të aplikoni për leje përmes këtij formulari.

Me përjashtim të faqeve që mbajnë shënimin “printojeni këtë faqe” ju mund të printoni vetëm një kopje të përmbajtjes për përdorimin tuaj vetjak personal jotregtar, me kusht që çdo kopje e këtyre dokumenteve që ju bëni mban të gjitha të drejtat e autorit apo njoftimet e tjera të pronësisë dhe çdo mohim ligjor që përmbajnë ato.

Emri tregtar / Markat tregtare

Të gjithë emrat tregtarë, markat tregtare, logot dhe fotografitë që shfaqen në këtë uebsajt që i përkasin Daikin tani ose më pas janë/do të jenë pronësi ekskluzive e Daikin ose e filialeve të tij, ose janë të licencuara te ata. Hyrja juaj në uebsajt nuk duhet të interpretohet si akordim, me nënkuptim apo ndryshe, e ndonjë licence apo e ndonjë të drejte për të përdorur emrat tregtarë, markat tregtare, logot dhe fotografitë në këtë uebsajt pa miratimin paraprak me shkrim të Daikin. Ju mund të aplikoni për miratim përmes këtij formulari.

Përdorimi i lidhjeve

Ky uebsajt përmban lidhje te uebsajtet e palëve të treta te të cilat Daikin nuk ka kontroll. Daikin nuk jep asnjë garanci të ndonjë lloji rreth ndonjë uebsajti tjetër ku ju mund të keni hyrje përmes këtij uebsajti.

Kur hyni në uebsajtet e palëve të treta nga ky uebsajt, ju e bëni këtë duke marrë vetë përsipër rrezikun. Daikin nuk është përgjegjës për saktësinë, korrektësinë kohore, besueshmërinë, mjaftueshmërinë, sekuencën apo plotësinë e ndonjë informacioni, të dhëne, opinioni, këshille apo deklarate që bëhet në këto uebsajte ose për cilësinë e ndonjë produkti apo shërbimi të disponueshëm në këto uebsajte.

Daikin i ofron këto lidhje për lehtësinë tuaj dhe vetëm për qëllime informuese. Përfshirja e këtyre lidhjeve nuk nënkupton se Daikin miraton apo pranon ndonjë përgjegjësi për përmbajtjen ose përdorimet e këtyre uebsajteve. Daikin ju këshillon të lexoni fillimisht kushtet e përgjithshme të këtyre uebsajteve.

Lidhja te uebsajti i Daikin

Ju mund të krijoni lidhje te një uebsajt i Daikin me kushtin që të përmendet qartë (në lidhje) se vizitorët e uebsajtit tuaj do të dërgohen te uebsajti i Daikin. Lidhja nuk mund të jetë mashtruese dhe nuk mund të rezultojë në shfaqje të informacioneve të uebsajtit të Daikin si pjesë e një uebsajti tjetër. Për shembull, vendosja në kornizë apo lidhja brenda linje me uebsajtin e Daikin nuk lejohen pa miratim paraprak me shkrim të Daikin.

Ju mund të aplikoni për leje përmes këtij formulari.

Nuk mund të shfaqet asnjë lidhje në ndonjë faqe të uebsajtit tuaj ose brenda ndonjë konteksti që përmban përmbajtjen ose materialet që mund të interpretohet si e pahijshme ose kriminale ose që shkel apo mbron shkeljen e ndonjë të drejte si palë e tretë.

Garancia dhe mohimet ligjore për përdorimin e uebsajtit

Daikin nuk garanton që hyrja në uebsajt dhe përmbajtja e tij të jenë të pandërprera apo pa gabime. Ky uebsajt dhe e gjithë përmbajtja e tij jepen sipas një baze “siç është”, pa garanci të asnjë lloji, qoftë të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar me garancitë për titull pronësie ose mosshkeljeje, ose garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë apo përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, që bëhen në lidhje me disponueshmërinë, saktësinë, sigurinë, besueshmërinë apo përmbajtjen e uebsajtit.

Uebsajti mund të përmbajë gabime teknike ose të tjera, pasaktësi ose gabime tipografike. Daikin mund ta ndryshojë përmbajtjen, strukturën dhe shërbimet e ofruara në uebsajt, duke përfshirë çmimet dhe përshkrimet e produkteve të renditura këtu, në çdo kohë dhe pa njoftim. Përmbajtja ose shërbimet në këtë uebsajt mund të jenë të vjetruara dhe Daikin nuk jep asnjë angazhim për t’i përditësuar këto përmbajtje ose shërbime.

As Daikin ose ndonjë prej kontraktorëve të vet të përfshirë në krijimin, prodhimin ose dhënien e ndonjë prej përmbajtjeve të këtij uebsajti nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëm të drejtpërdrejtë, të tërthortë, aksidental, të veçantë, rrjedhimor ose dëmtues, fitime të humbura ose humbje për ndërprerje të biznesit që lindin nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur këtë uebsajt, edhe nëse Daikin është këshilluar rreth mundësisë së këtyre dëmeve.

Daikin nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi dhe nuk do të pranojë asnjë detyrim për dëmtime në, ose viruse që mund të infektojnë, pajisjen tuaj kompjuterike ose prona të tjera për shkak të ose si rrjedhojë e përdorimit nga ana juaj ose e hyrjes suaj në këtë uebsajt. Disa juridiksione nuk lejojnë përjashtimin e disa garancive apo kufizimeve të përgjegjësisë, prandaj kufizimet ose përjashtimet e mësipërme mund të mos aplikohen për ju. Detyrimi i Daikin në këto raste do të kufizohej në shkallën më të lartë të lejuar nga ligji.

Nëse nuk jeni i kënaqur me ndonjë pjesë të këtij uebsajti, zgjidhja juaj e vetme dhe ekskluzive është ndërprerja e vazhdimit të përdorimit të këtij uebsajti.

Dërgimi elektronik i të dhënave

Duke dërguar të dhëna (të përfshira në mesazhe, dokumente dhe skedarë) te Daikin përmes mjeteve të tilla si posta elektronike ose përmes formularëve të disponueshëm në uebsajt, ju pranoni se:

  1. Materiali nuk do të përmbajë asnjë artikull që është i paligjshëm apo ndryshe i papërshtatshëm për t’u publikuar;
  2. Ju do të përdorni përpjekje të arsyeshme për të skanuar dhe hequr çdo virus apo funksione të tjera kontaminuese ose shkatërruese përpara se të dërgoni ndonjë material.
  3. Ju gjithashtu merrni përsipër të mos ndërmerrni asgjë që vendos ngarkesë jashtëzakonisht të lartë ose të paarsyeshme në infrastrukturën e këtij uebsajti.

Ju bini dakord të zhdëmtoni, të mbani të padëmtuar dhe, sipas opsionit tonë, të mbroni Daikin dhe zyrtarët e tij, drejtorët, punonjësit, aksionarët, agjentët dhe përfaqësuesit nga çdo pretendim, detyrim, dëme dhe/ose kosto nga palë të treta që lindin nga përdorimi juaj i papërshtatshëm i këtij uebsajti, shkelja juaj e këtij Njoftimi ligjor, apo shkelja juaj ose shkelja ose përdorimi nga një përdorues tjetër i llogarisë suaj, i ndonjë prone intelektuale apo ndonjë të drejte tjetër të ndonjë personi apo enti.

Mbrojtja e të dhënave dhe kukit

Çdo e dhënë personale që Daikin grumbullon nga ju kur ju e përdorni këtë uebsajt do të përpunohet në përputhje me Politikën tonë të privatësisë së të dhënave dhe Njoftimin për kukit. Ju konfirmoni se kur përdorni këtë uebsajt, ju miratoni që të dhënat tuaja personale të përdoren dhe të përpunohen në përputhje me Politikën tonë të privatësisë së të dhënave dhe Njoftimin për kukit.

Ligjet drejtuese dhe juridiksioni

Daikin e mban në funksionim dhe e kontrollon këtë uebsajt nga vendndodhje brenda Belgjikës. Si e tillë, informacioni që përmban ky uebsajt konsiderohet si i ofruar në Belgjikë, dhe drejtohet nga ligjet e Belgjikës dhe u nënshtrohet atyre, pa u dhënë efekt parimeve të konflikteve të ligjit. Deri në shkallën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ju i nënshtroheni juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Brukselit.

Kushte të ndryshme

Nëse ndonjë dispozitë e këtij Njoftimi ligjor bëhet ose deklarohet e paligjshme, e pavlefshme ose për ndonjë arsye e pazbatueshme, kjo dispozitë do të konsiderohet e shkëputshme nga ky Njoftim ligjor dhe nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë dispozite të mbetur. Ky njoftim ligjor është e gjithë marrëveshja mes jush dhe Daikin në lidhje me lëndën që trajtohet këtu.

Ky uebsajt vihet në funksionim nga Daikin Europe N.V., një kompani e themeluar në Belgjikë, me seli të regjistruar në adresën 8400 Oostende (Belgjikë), Zandvoordestraat 300, regjistruar pranë RPR në Oostende me numër kompanie 412.120.336.

Versioni 1.3, maj 2013

Shporta0
Në shportë nuk ka produkte
Vazhdo
0