Politika e privatësisë së të dhënave

Politika e mbrojtjes së të dhënave

Modifikuar për herë të fundit: Mars 2022

Daikin Europe NV është një filial me pronësi të plotë të kompanisë japoneze Daikin Industries Ltd. Grupi Daikin prodhon, shet, shpërndan dhe zhvillon marketing në lidhje me pajisjet dhe biznesin e zgjidhjeve të ajrit të kondicionuar, ngrohjes, ventilimit dhe ftohjes, së bashku me filialet e tij.

Daikin Europe NV, së bashku me filialet e saj (në vijim, “DENV-G”, “ne”, “neve”, “jonë” etj.) dhe kompaninë e tij mëmë Daikin Industries Ltd. (në vijim “DIL”), është sinqerisht i përkushtuar për mbrojtjen e të dhënave personale të mbledhura nga subjektet e të dhënave (në vijim “Përdoruesi”, “ju”, “juaj”) përmes dokumenteve të ndryshme, p.sh. përmes formularëve në letër, kontratave, deklaratave (në vijim “Formularët”) ose në internet, përmes uebsajtit www.daikin.eu (në vijim “Uebsajti”) dhe nëpërmjet, për shembull, por pa u kufizuar vetëm me aplikacionet e DENV-G (në ueb), softuerët dhe mjetet dixhitale (në vijim “Aplikacionet”).

Ne përcaktojmë këtë Politikë të Mbrojtjes së të Dhënave me qëllim që:

 • të garantojmë transparencë në natyrën e të dhënave personale që mbledhim përmes dokumenteve të ndryshm, përmes formularëve ose në internet përmes uebsajtit dhe/ose përmes Aplikacioneve;
 • të sigurojmë transparencë në përdorimin e të dhënave personale të mbledhura;
 • të asistojmë subjektet e të dhënave në ushtrimin e të drejtave të tyre;

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale ka rëndësi për ne. Ne synojmë t’i përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë të ligjshme, të përshtatshme dhe transparente.

Merrni kohën e duhur për të lexuar këtë Politikë të Mbrojtjes së të Dhënave dhe kushtet kryesore të saj, që do t’i gjeni këtu me shkronja të mëdha.

Në lidhje me këtë, nëse keni ndonjë pyetje ose vërejtje, ju lutemi na kontaktoni.

 

 

 

1. KONTROLLUESIT E TË DHËNAVE, KONTROLLUESIT DHE PËRPUNUESIT E PËRBASHKËT TË TË DHËNAVE

KONTROLLUESIT E TË DHËNAVE

Ne ju informojmë se çdo e dhënë personale që dorëzoni ofline përmes formularëve ose në internet nëpërmjet uebsajtit dhe/ose aplikacioneve përdoret për qëllimet e përshkruara më poshtë nga Daikin Europe NV, me seli të regjistruar në adresën Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (numri i kompanisë 412.120.336), si kontrollues të të dhënave (shih kushtet kryesore).

Filialet e Daikin Europe NV veprojnë si kontrollues të të dhënave në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të mbledhura ofline nëpërmjet formularëve ose në internet nëpërmjet uebsajtit dhe/ose aplikacioneve.

KONTROLLUESIT E PËRBASHKËT TË TË DHËNAVE

Është e mundur në të ardhmen që Daikin Europe NV, së bashku me DIL, të përcaktojnë bashkërisht, mbi bazën e një marrëveshjeje me shkrim, qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale, si kontrollues të përbashkët të të dhënave.

Është e mundur në të ardhmen që Daikin Europe NV, së bashku me filialet e tij, të përcaktojnë së bashku, në bazë të një marrëveshjeje me shkrim, qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale, si kontrollues të përbashkët të të dhënave (për shembull, por pa u kufizuar me, në çdo në rast që filiali është veçanërisht i përfshirë në përpunimin e të dhënave personale në nivel lokal për zhvillimin e një projekti).

Në rastet e mësipërme, subjektet e të dhënave, të dhënat personale të të cilëve do të përpunohen nga kontrollorët e përbashkët do të informohen në përputhje me rrethanat.

PËRPUNUESIT E TË DHËNAVE

Daikin Europe NV mund të veprojë gjithashtu si përpunues i të dhënave në emër të filialeve të tij për çdo përpunim ose i të dhënave personale në internet ose ofline të kontrolluar nga filialet.

Filialet e Daikin Europe NV mund të veprojnë si kontrollues të të dhënave në emër të Daikin Europe NV dhe sipas udhëzimeve të tij, nëse ekzistojnë marrëveshje për përpunimin e të dhënave.

 

2. TË DHËNAT PERSONALE QË NE MBLEDHIM DHE QËLLIMET

DENV-G, për aq sa është e nevojshme, mbledh, përpunon, regjistron, ruan dhe transferon të dhënat personale të subjekteve të të dhënave të dhëna ofline përmes formularëve ose në internet nëpërmjet uebsajtit dhe/ose aplikacioneve gjatë, për shembull, por pa u kufizuar me: vizitave në uebsajt; përdorimit të aplikacioneve; plotësimit të formularëve të regjistrimit ofline ose në internet; raportimit të mospërputhshmërive; kontaktimit të DENV-G; paraqitjes së aplikimeve për punë; klikimit në butonat e mediave sociale; ofrimit të komenteve (p.sh. në formularët, produktet, aplikacionet, uebsajtin, shërbimin ndaj klientit); përgjigjes ndaj anketave dhe aktiviteteve të tjera.

Të dhënat personale mblidhen në baza fakultative ose të detyrueshme. Nëse është e detyrueshme dhënia e të dhënave personale, kjo do të shënohet përkatësisht. Në rast se një subjekt i të dhënave nuk jep ose refuzon të japë të dhënat personale që DENV-G i ka shënuar si të detyrueshme, si pasojë DENV-G nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë procesin ose aktivitetin e kërkuar nga ai subjekt i të dhënave.

DENV-G mund të mbledhë të dhëna personale mbi bazën e pëlqimit ose pa pëlqimin e subjektit të të dhënave të përfshirë nëse: 1) duhet të përmbushet një detyrim ligjor; ose 2) duhet të përmbushet ose do të përmbushet një kontratë në të cilën subjekti i të dhënave është palë; ose 3) ka interesa legjitime, interesa publike ose interesa jetësore për t’u mbrojtur; ose 4) një autoritet ka kërkuar nga DENV-G që të përpunojë të dhënat personale.

DENV-G mund t’i përpunojë më tej të dhënat tuaja personale vetëm:

 • nëse qëllimi i përpunimit të mëtejshëm është në përputhje me qëllimin e mbledhjes fillestare të të dhënave tuaja personale;
 • nëse jepni pëlqimin tuaj për përpunim të mëtejshëm për një qëllim që është i ri dhe i papajtueshëm me qëllimin e mbledhjes fillestare të të dhënave tuaja personale.

Ju lutemi gjeni më poshtë, nën nënparagrafët 2.1. dhe 2.2., të dhënat personale që ne mbledhim dhe qëllimet për të cilat ne i mbledhim ato.

 

 

2.1. TË DHËNAT PERSONALE QË NE MBLEDHIM NGA JU APO NGA PALËT E TRETA

Mund t’ju kërkohet të na jepni, në varësi të qëllimit të secilit përpunim dhe në masën e nevojshme, lloje të ndryshme të të dhënave personale, duke përfshirë, por pa u kufizuar me, emrin, mbiemrin, datën dhe vendin e lindjes, titullin, adresën, telefonin, celularin, adresën e emailit, gjuhën, shtetin, kombësinë, kartën e identitetit, numrin e patentës së shoferit, numrin kombëtar të regjistrimit, numrin e pasaportës, informacionin e kurrikulës, punëdhënësin, profesionin, numrin e klientit, URL-në e mediave sociale personale, kartën e kreditit, preferencat, interesat, përshtypjet.

Mund t’ju kërkohet gjithashtu të na jepni, në varësi të qëllimit të secilit përpunim dhe në masën e nevojshme, disa kategori të veçanta të të dhënave personale (p.sh. anëtarësimin në sindikata, të dhënat personale në lidhje me shëndetin). DENV-G do të përpunojë kategori të veçanta të të dhënave personale në përputhje me GDPR-në në bazë të: 1) pëlqimit të qartë nga subjekti i të dhënave; ose 2) përmbushjes së detyrimeve ligjore dhe/ose ushtrimit të të drejtave të kontrolluesit ose të subjektit të të dhënave në fushën e punësimit dhe ligjit të sigurimeve shoqërore; ose 3) interesave jetësore të subjektit të të dhënave; ose 4) krijimit, ushtrimit ose mbrojtjes së kërkesave ligjore; ose 5) interesit të lartë publik.

Ne përdorim gjithashtu edhe të dhënat personale që ju u keni dhënë palëve të treta, për shembull ofruesve të shërbimeve, ose të dhënat personale që janë në domenin publik, siç janë të dhënat personale të njohura zakonisht, të dhënat personale të dukshme në uebsajtin ose blogun tuaj ose të postuara në profilin tuaj të rrjeteve sociale të qasshëm publikisht.

DENV-G mund të marrë gjithashtu të dhëna personale nëpërmjet palëve të treta pas bashkimeve, blerjeve dhe çdo operacioni tjetër transformues.

2.1. Qëllimet e mbledhjes së të dhënave personale

Pasi mblidhen, ne i përdorim të dhënat personale të përmendura më lart për qëllimet e mëposhtme:

 • Administrimi i biznesit dhe menaxhimi i klientëve

DENV-G duhet të jetë në gjendje t’i përmbushë kontratat në mënyrën e duhur dhe të rregullt dhe të kryejë të gjitha proceset e nevojshme statutore dhe kontabël. Prandaj, DENV-G do të ketë nevojë për disa të dhëna personale të ofruara nga subjektet e të dhënave ofline përmes formularëve ose në internet përmes uebsajtit dhe aplikacioneve. Në përputhje me Rregulloren (BE) 679/2016, për qëllimin e realizimit të kontratave, nuk kërkohet pëlqimi i subjektit të të dhënave që është ose do të jetë palë në një kontratë. Pëlqimi i subjektit të të dhënave nuk kërkohet në rast të detyrës për të përmbushur një detyrim ligjor.

Në lidhje me menaxhimin e marrëdhënieve me klientët dhe ofrimin e shërbimeve për konsumatorin, DENV-G përdor të dhënat personale (p.sh. emrin, shtetin, kombësinë, adresën e emailit, numrin e klientit, informacionin e kartës së kreditit) me qëllim që:

 • të vlerësojë nëse do të ishte e mundur të shiteshin produkte ose të ofroheshin shërbime për një klient përpara se të lidhet një kontratë; ose
 • të përpunojë kërkesat me shkrim të klientëve, porositë e klientëve për produktet dhe shërbimet dhe kërkesat për rimbursim; ose
 • të identifikojë dhe kontaktojë klientët për një zbritje; ose
 • të informojë klientët për të drejtat e konsumatorëve dhe shërbimet shtesë në lidhje me produktin ose shërbimin e blerë; ose
 • të informojë klientët për fushatat dhe evenimentet promovuese të Daikin dhe të dërgojë ftesat përkatëse; ose
 • të menaxhojë qasjen në ambientet e DENV-G, uebsajtin dhe aplikacionet; ose
 • të organizojë dhe ekzekutojë ndërhyrjet e shërbimit për klientët dhe instaluesit; ose
 • të informojë klientët për afrimin e afatit të mirëmbajtjes.
 • Shpërndarja e produktit

DENV-G i përdor të dhënat personale për shpërndarjen e produktit, në bazë të përmbushjes së një kontrate/përmbushjes së një detyrimi ligjor, dhe veçanërisht me qëllim që:

 • të mundësojë filialet tona evropiane në shpërndarjen e produkteve dhe ofrimin e shërbimeve nëpërmjet agjencive të autorizuara, partnerëve të biznesit, uebsajtit dhe/ose përmes aplikacioneve; ose
 • të mundësojë shpërndarësit në dërgimin e produkteve, pjesëve të këmbimit dhe shërbimeve (për shembull, të dhënat personale përfshihen në shënimet e dorëzimit që shoqërojnë transportin e një produkti të blerë); ose
 • të optimizojë shitjet dhe shërbimet duke përpunuar oferta për klientët; ose
 • të përmirësojë dhe shpejtojë shpërndarjen e produkteve dhe shërbimeve tona; ose
 • të ndjekë të dhënat teknike nga instalimet dhe statusin e kontratave dhe projekteve; ose
 • të organizojë dhe ofrojë trajnime për klientët, instaluesit, punonjësit dhe nënkontraktorët.
 • Administrimi i furnitorëve

DENV-G i përdor të dhënat personale për të mbajtur të dhënat e furnitorëve dhe ofruesve të shërbimeve, për të regjistruar dhe menaxhuar porositë e blerjeve, shpenzimet e biznesit dhe faturat e ofruara nga furnitorët ose ofruesit e shërbimeve, duke vepruar në bazë të përmbushjes së një kontrate/përmbushjes së një detyrimi ligjor.

 • Marketingu i drejtpërdrejtë

Si prodhues dhe furnitor lider i pajisjeve të ngrohjes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar (duke përfshirë pompat e nxehtësisë dhe ftohjen) dhe i biznesit të zgjidhjeve, DENV-G është në gjendje t’ju ofrojë informacione që janë të përshtatura për ju dhe nevojat tuaja (për shembull, duke përdorur detajet e transaksionit tuaj, DENV-G është në gjendje t’ju informojë për shërbimet, ofertat dhe sugjerimet në lidhje me blerjen tuaj. Ky është i ashtuquajturi “marketing i drejtpërdrejtë”).

DENV-G i përdor të dhënat personale të mbledhura, të dhënat personale që janë të disponueshme publikisht (p.sh. informacionin e disponueshëm në internet, përmes rezultateve të kërkimeve, rezultatet e mediave sociale) ose të dhënat personale të marra nga palët e treta (p.sh. ofruesit e shërbimit të internetit) për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë dhe për të tërhequr klientë të rinj.

DENV-G kryen marketing të drejtpërdrejtë edhe me qëllim organizimin e evenimenteve të brendshme, udhëtimeve, prezantimeve, takimeve për punonjësit, klientët dhe partnerët e biznesit.

DENV-G zhvillon marketing të drejtpërdrejtë përmes një sërë mjetesh, duke përfshirë, pa kufizime, mesazhet me tekst në celular, sondazhet, emailin, uebsajtin, reklamat në internet, marketingun sipas databazës, aplikacionet dhe evenimentet.

DENV-G zhvillon marketing të drejtpërdrejtë në bazë të interesit të tij legjitim për të ndjekur objektivat e biznesit

DENV-G mund të zhvillojë marketing të drejtpërdrejtë në përgjigje të pëlqimit të qartë të subjektit të të dhënave. Nëse nuk dëshironi të merrni një ofertë shumë të personalizuar, nuk duhet të pranoni marrjen e marketingut të drejtpërdrejtë kur ju kërkohet.

DENV-G angazhohet të sigurohet që informacioni i marketingut të drejtpërdrejtë të ofrohet në mënyrë të qartë dhe adekuate dhe kjo duke përdorur kanalin e caktuar nga marrësi për ta mbajtur në minimum shqetësimin.

 • Përmirësimi i cilësisë së produkteve dhe shërbimeve

DENV-G, bazuar në interesin e tij legjitim për të zhvilluar biznes ose pëlqimin e subjekteve të të dhënave, përdor të dhënat personale të mbledhura nëpërmjet formularëve, aplikimeve për punë, sondazheve, pyetjeve, komenteve, përshtypjeve që i janë dërguar DENV-G ose kompanive të tjera të Grupit Daikin, me qëllim që: të përmirësojë produktet dhe shërbimet e tij; të kryejë anketa të mëtejshme; të zhvillojë modele analitike, të riskut, të marketingut dhe të tjera, si dhe të prodhojë statistika. DENV-G përdor gjithashtu detajet e transaksionit tuaj për të zhvilluar modele globale dhe për të kryer analiza.

Shembull: DENV-G mund t’i duhet të përpunojë numrin e njerëzve që kanë blerë një produkt specifik të Daikin ose kanë aplikuar për një shërbim të caktuar.

Në këtë drejtim, DENV-G angazhohet sa më shumë që të jetë e mundur të grumbullojë të dhëna personale në formë anonime ose pseudo anonime për t’u siguruar që këto të dhëna personale të mos jenë lehtësisht ose të mos jenë më të identifikueshme si tuajat.

Praktika e përpunimit të të dhënave personale për qëllime statistikore justifikohet veçanërisht nga dëshira e DENV-G për të aplikuar zgjedhje strategjike në mënyrë që të ketë performancë më të mirë në treg dhe t’ju ofrojë juve produkte dhe shërbime më të mira.

Të dhënat personale mund të përdoren gjithashtu për të vlerësuar, thjeshtuar dhe përmirësuar proceset e DENV-G, për shembull, për të optimizuar fushatat, procedurat dhe shitjet, si ofline ose në internet, përmes uebsajtit dhe/ose përmes aplikacioneve.

Shembull: nëse nuk e keni kryer një procedurë ose procesin e shitjes, ne mund t’ju kontaktojmë për të zbuluar se çfarë problemi pati dhe nëse mund t’ju ndihmojmë. Në këtë rast, ne e kufizojmë kontaktin tonë në ofrimin e mbështetjes teknike dhe administrative për atë procedurë ose proces specifik.

 • Rekrutimi dhe përzgjedhja

Me qëllim të rekrutimit të talenteve, DENV-G mbledh të dhëna personale të tilla si, por pa u kufizuar me, emrin, emailin, numrin e telefonit, informacionin e kurrikulës, URL-në e profilit të rrjeteve sociale nga aplikantët e hapur dhe aplikantët e synuar që aplikojnë për shembull për vende të lira pune, si persona nën trajnim ndërkombëtar, për stazh studentor. Ky përpunim lejohet nga fakti se aplikantët po ndërmarrin vullnetarisht hapa për të lidhur një kontratë me DENV-G.

Të dhënat personale të ofruara nga aplikantët (nëpërmjet plotësimit të formularëve ose regjistrimit dhe krijimit të një llogarie personale në uebsajt ose gjatë hyrjes në aplikacione) do të përdoren për përpunimin e aplikacioneve, kontaktimin e aplikantëve për aktivitete të lidhura me menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin e proceseve të punësimit (p.sh. për të ftuar aplikantët në intervista dhe për kryerjen e testeve me shkrim) dhe hartimin e kontratave të punës.

DENV-G angazhohet të fshijë nga arkivat e tij të dhënat personale që u përkasin aplikantëve, të cilët nuk janë punësuar në fund të procesit të përzgjedhjes, kur nuk ka asnjë arsye legjitime për t’i mbajtur ato.

 • Administrimi i personelit dhe përfitimet e pagave

DENV-G i përdor të dhënat personale, në bazë të përmbushjes së një kontrate (pune), për qëllime të menaxhimit të personelit dhe veçanërisht:

 • menaxhimin dhe mbajtjen e regjistrave të kontratave të punës dhe listës së pagave; dhe/ose
 • pagesën e pagave; dhe/ose
 • mbajtjen e regjistrave për pjesëmarrjen, udhëtimet dhe aktivitetet e trajnimit të punonjësve; dhe/ose
 • komunikimin me kompanitë e sigurimeve shëndetësore; dhe/ose
 • për t’u dhënë punonjësve sigurimet, asetet e kompanisë dhe përfitimet nga paga në lidhje me performancat.
 • Mbajtja e llogarive dhe kontabiliteti

DENV-G i përdor të dhënat personale, në bazë të përmbushjes së një kontrate, për qëllime të mbajtjes së llogarive dhe kontabilitetit dhe me qëllim:

 • mbajtjen e regjistrave të transaksioneve; ose
 • lëshimin e faturave në lidhje me shitjet dhe shërbimet e ofruara; ose
 • plotësimin e deklaratave tatimore dhe formularëve përkatës për përmbushjen e detyrimeve tatimore; ose
 • përpunimin e statistikave në bazë të të dhënave të transaksioneve (për shembull në lidhje me numrin e transaksioneve të kryera dhe në cilën zonë); ose
 • për të qenë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me kërkesat rregullatore si në nivel kombëtar, evropian, ashtu edhe ndërkombëtar.
 • Pretendimet ligjore dhe mosmarrëveshjet

Ne mund t’i përdorim të dhënat personale si prova dhe për të konstatuar, ushtruar dhe mbrojtur të drejtat e DENV-G ose të atyre që ai përfaqëson (p.sh. në mosmarrëveshje) përpara çdo juridiksioni të çdo vendi (për shembull, ndër të tjera, të drejtën e DENV-G për t’u mbrojtur nga aktet e konkurrencës së pandershme ose të drejtën e DENV-G për të kërkuar shlyerjen e një fature të papaguar).

 • Parandalimi i mashtrimeve ose krimeve

Ne gjithashtu mund t’i përdorim të dhënat personale për të parandaluar, zbuluar dhe hetuar krimet dhe rreziqet kibernetike për interes të ligjshëm ose kur këtë kërkon ta bëjë një autoritet publik.

 • Biznesi i korporatës dhe mirëmbajtja

DENV-G i transmeton dhe/ose i përdor së bashku të dhënat personale të mbledhura me DIL dhe/ose kompani të tjera të Grupit Daikin dhe/ose partnerët e tij të biznesit vetëm kur është e nevojshme dhe në funksion të përpunimit të raporteve periodike mbi aspektet e lidhura me rezultatet dhe biznesin, planet e biznesit dhe strategjitë e korporatës. Përpunimi bazohet në interesin legjitim të DENV-G për të zhvilluar biznes.

DENV-G përpunon të dhënat personale të qytetarëve evropianë që janë mbledhur në mënyrë të ligjshme nga një kompani tjetër e Grupit Daikin, përveç rasteve kur nuk ka ndonjë pengesë ligjore (p.sh. një detyrim konfidencialiteti ose një dispozitë në legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave).

DENV-G është i angazhuar të aplikojë të gjitha masat e duhura për mbrojtjen e të dhënave personale në lidhje me komunikimet brenda grupit, në përputhje me Rregulloren (BE) 679/2016.

 

2.2. TË DHËNAT PERSONALE QË NE MARRIM NGA PËRDORIMI JUAJ I UEBSAJTIT DHE/OSE I APLIKACIONEVE.

2.2.1 Qëllimet e mbledhjes së të dhënave personale

Kur jeni duke vizituar uebsajtin dhe/ose aplikacionet, DENV-G mbledh disa nga të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

 • Mundësimi i përdorimit të uebsajtit dhe/ose aplikacioneve

Duke mbledhur disa të dhëna personale (p.sh. adresën IP, të dhënat e hyrjes) në bazë të pëlqimit të subjektit të të dhënave ose interesit legjitim, DENV-G është në gjendje ta përshtatë uebsajtin dhe/ose aplikacionet më shumë sipas nevojave tuaja.

Nëpërmjet përdorimit të kukive, DENV-G do të mbledhë automatikisht disa të dhëna personale, të tilla si, por pa u kufizuar me, informacionet specifike të pajisjes (p.sh. adresa IP, lloji i shfletuesit), informacionin e hyrjes (p.sh. pyetjet e kërkimit), informacionin e vendndodhjes gjeografike ( p.sh. përmes pikës së qasjes Wi-Fi) për të mundësuar përdorimin e uebsajtit dhe/ose aplikacioneve dhe për të rritur komoditetin tuaj gjatë përdorimit të tyre.

Shembull: për të mbështetur dhe thjeshtuar procesin tuaj të identifikimit, ne ruajmë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj nëpërmjet një kuki; ju nuk keni nevojë të fusni kredencialet tuaja të identifikimit ose ndonjë detaj personal gjatë çdo vizite.

DENV-G përdor lloje të ndryshme të kukive: të nevojshme, funksionale, gjurmuese sociale “plug-in”, reklamuese të palëve të treta, analitike të palës së parë. Ju lutemi, lexoni më shumë rreth kukive, çfarë janë ato, çfarë llojesh përdorim ne dhe pse po i përdorim në “Politikën tonë të kukive”.

 • Monitorimi i interesave dhe preferencave të subjekteve të të dhënave

DENV-G, brenda uebsajtit dhe/ose aplikacioneve të tij, në bazë të pëlqimit të subjektit të të dhënave ose interesit legjitim, mund të monitorojë në mënyrë sistematike dhe të rregullt të dhënat personale nëpërmjet teknologjive të vendimmarrjes së automatizuar/profilizimit dhe kukive. Kjo për të vlerësuar disa aspekte personale që kanë të bëjnë me një individ, në veçanti për të analizuar dhe parashikuar aspekte që kanë të bëjnë me performancën e individit në punë, situatën ekonomike, preferencat personale, interesat, besueshmërinë, sjelljen, vendndodhjen ose momentet (gjeo-lokalizimi).

Ju lutemi lexoni më shumë në “Politikën tonë të kukive”.

3. A DO T’U ZBULOHEN PALËVE TË TRETA TË DHËNAT PERSONALE TË MBLEDHURA?

Për qëllimet e mësipërme, DENV-G mund të ketë nevojë për shërbime, këshillim dhe/ose ndihmë nga palë të treta, duke përfshirë, por pa u kufizuar me, mirëmbajtjen e aplikacioneve dhe rregullimin e defekteve, blerjen e aplikacioneve, hostimin e të dhënave, këshillimin për pajtueshmërinë me ligjet dhe rregulloret, zhvillimin e aplikacioneve, shërbimet e burimeve njerëzore, shërbimet e furnizimit, shërbimet e ofruesve të internetit, prodhimin e statistikave dhe të tjera.

Në këtë drejtim, në masën e nevojshme, ne mund t’i transmetojmë ose zbulojmë të dhënat personale që kemi mbledhur te çdo individ ose person juridik, nënkontraktor dhe partner biznesi që janë palë të treta në lidhje me DENV-G ose Grupin Daikin.

Sa herë që na duhet të transmetojmë ose zbulojmë te palë të treta të dhëna personale që ne kemi mbledhur, me përjashtim të rastit të interesit legjitim të palës së tretë, DENV-G do të sigurohet që të ketë në zbatim një marrëveshje për përpunimin e të dhënave me këtë palë të tretë sipas dispozitave të Rregullores (BE) 679/2016, e cila i kërkon palës së tretë të respektojë parimet dhe dispozitat e së njëjtës rregullore dhe të përafrohet me standardet përkatëse të sigurisë.

 

4. TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE NË VENDET E TRETA (JASHTË BE-së)

Brenda objektivit të qëllimeve të përshkruara më sipër, DENV-G transmeton dhe përdor së bashku të dhënat personale të mbledhura, që u përkasin subjekteve të të dhënave të pranishëm në Bashkimin Evropian, me DIL dhe/ose kompani të tjera të Grupit Daikin dhe/ose partnerë biznesi të vendosur në ndonjë vend jashtë BE-së.

Ne ju informojmë se DENV-G ka përgatitur klauzola standarde të përshtatshme kontraktuale dhe masa mbrojtëse të përshtatshme në lidhje me çdo transferim të të dhënave personale që ndodh mes Daikin Europe dhe DIL. Në çdo rast të transferimit të të dhënave personale drejt një vendi jashtë BE-së, DENV-G angazhohet që:

 • të garantojë një nivel adekuat mbrojtjeje duke përcaktuar masa mbrojtëse të përshtatshme dhe duke respektuar dispozitat e Rregullores (BE) 679/2016;
 • të menaxhojë transferimin e të dhënave personale në bazë të:
  • a) Vendimeve të kompetencës së Komisionit Evropian; nëse jo
  • b) klauzolave standarde kontraktuale/rregullave detyruese korporative; nëse jo
  • c) kodit të etikës të miratuar nga autoriteti mbikëqyrës përkatës/certifikatat zyrtare të sigurisë.
 • të menaxhojë transferimin e të dhënave personale në bazë të pëlqimit të subjektit të të dhënave, të dhënat personale të të cilit duhet të transferohen ose në bazë të derogimeve sipas nenit 49 të Rregullores (BE) 679/2016 nëse transferimi nuk mund të kryhet në bazë të rasteve të mësipërme a), b), c).

 

5. RUAJTJA DHE KRITERET

DENV-G nuk i ruan të dhënat tuaja personale përgjithmonë. Ne i përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme dhe vetëm për qëllimin e ndjekjes së qëllimeve të përshkruara më sipër. Pasi qëllimi të mos ekzistojë më, ne angazhohemi t’i fshijmë të dhënat personale, përveç rasteve kur arkivimi i tyre kërkohet me ligj, në nivel ndërkombëtar, evropian ose kombëtar.

Pika fillestare për ruajtjen e të dhënave tuaja personale është periudha statusore e ruajtjes (e cila shpesh është dhjetë vjet dhe zgjat deri në skadimin e një kontrate ose përfundimin e një marrëdhënieje biznesi). Periudha mund të jetë më e gjatë aty ku nevojitet për ushtrimin e të drejtave tona.

Nëse nuk parashikohet me ligj asnjë periudhë ruajtjeje, periudha e mbajtjes mund të jetë më e shkurtër në përputhje, por pa u kufizuar me, një nga kriteret e mëposhtme: kohëzgjatja e kontratës dhe detyrimet ligjore; nevojat e biznesit dhe organizimit; marrëdhëniet afatgjata të  biznesit; ndjekja e marketingut të drejtpërdrejtë; statistikat.

Disa njohuri bëhen më të qarta vetëm pasi të shikohen për një periudhë më të gjatë kohore. Për këtë arsye, për disa lloje të dhënash personale mund të jetë i nevojshëm një horizont më i zgjatur kohor (p.sh. për ato që nevojiten për të hartuar modele marketingu dhe risku).

Siç është thënë, DENV-G angazhohet sa më shumë që të jetë e mundur të punojë me të dhënat personale të grumbulluara, të anonimizuara ose të pseudo-anonimizuara dhe në të gjitha rastet, do të ndërpresë lidhjet me individët sa më shpejt që të jetë e mundur.

 

6. TË DREJTAT TUAJA SI SUBJEKT I TË DHËNAVE DHE SI T’I USHTRONI ATO.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave tuaja personale ose ushtrimin e të drejtave tuaja, ju mund të na kontaktoni në çdo kohë duke i shkruar Daikin Europe NV ose një prej filialeve të tij duke telefonuar Daikin Europe NV ose një nga filialet, duke dërguar me postë një formular specifik ose duke dorëzuar formularin e disponueshëm në internet nën secilin seksion “na kontaktoni” në të gjithë uebsajtin dhe/ose aplikacionet.

Pasi të dhënat tuaja personale t’i nënshtrohen përpunimit, ju keni disa të drejta si subjekt i të dhënave që mund të ushtrohen, siç renditen më poshtë.

 • Ju mund të keni qasje në të dhënat tuaja personale

Nëse dëshironi t’i qaseni të dhënat personale që DENV-G përpunon për ju ose dëshironi të dini më shumë për:

 • qëllimet e përpunimit tonë;
 • kategoritë e të dhënave personale në fjalë;
 • kategoritë e marrësve të cilëve u janë zbuluar ose do t’u zbulohen të dhënat personale;
 • periudhën e parashikuar të ruajtjes ose kriteret e përdorura për të përcaktuar atë periudhë;
 • të drejtat e subjektit të të dhënave;
 • të drejtat që mund të ushtroni në lidhje me përpunimin tonë;
 • ekzistencën e vendimmarrjes së automatizuar, duke përfshirë profilizimin, dhe pasojat e parashikuara;

dhe çdo informacion tjetër të disponueshëm në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm duke klikuar këtu.

Ne do t’i përdorim të dhënat personale që na jepni përmes formularit vetëm për qëllimin e verifikimit dhe përpunimit të kërkesës suaj.

Nëse ushtroni të drejtën tuaj për qasje, DENV-G do t’ju japë një listë sa më të plotë të të dhënave tuaja personale ose një kopje të tyre.

 • Ju mund të plotësoni/korrigjoni/fshini/kufizoni përpunimin e të dhënave tuaja personale

Mund të ndodhë që disa të dhëna personale të ruajtura rreth jush nga DENV-G nuk janë (ose nuk janë më) të sakta. Mund të ndodhë gjithashtu që ju dëshironi të shtoni diçka në të dhënat personale që na keni dhënë. Ju mund të kërkoni që të dhënat tuaja personale të korrigjohen ose plotësohen në çdo kohë, duke klikuar këtu.

Nëse dëshironi që DENV-G t’i fshijë të dhënat tuaja personale, ju lutemi klikoni këtu. Kërkesa juaj do të përpunohet, përveç rasteve kur nuk lind ndonjë pengesë ose papajtueshmëri sipas ligjit ose interesave legjitime drejt fshirjes.

Ju mund të merrni kufizimin për përpunimin e të dhënave tuaja personale në çdo kohë, duke klikuar këtu.

 • Ju mund të kërkoni mbartjen e të dhënave tuaja personale te vetja juaj ose te palë të treta

Nëse të dhënat tuaja personale janë mbledhur përmes mjeteve elektronike, ju mund të kërkoni mbartjen e të dhënave personale që na keni dhënë, te vetja juaj ose te palë të treta, duke klikuar këtu.

 • Ju mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale

Nëse i jepni DENV-G pëlqimin tuaj për të përpunuar të dhënat tuaja personale, më pas ju mund ta tërhiqni atë pëlqim në çdo kohë duke ndjekur procedurën e sugjeruar dhe po aq lehtë sa e keni dhënë. Nëse dëshironi të tërhiqni pëlqimin tuaj, ju mund ta bëni atë në çdo kohë duke klikuar këtu.

 • Ju mund të kundërshtoni përpunimin ose të kundërshtoni përpunimin nga sistemet e automatizuara të vendimmarrjes

Nëse nuk pajtoheni me mënyrën se si DENV-G i përpunon të dhëna personale të caktuara, ju mund të kundërshtoni duke klikuar këtu. Ne do t’i përpunojmë kundërshtimet nëse nuk ka arsye të vlefshme që të mos e bëjmë këtë ose arsye të parashikuara në ligj (për shembull, një kundërshtim do të refuzohet nëse përpunimi i të dhënave personale është kryer në funksion të luftës kundër mashtrimeve).

Nëse nuk jeni dakord me përpunimin e të dhënave tuaja personale bazuar vetëm në vendimmarrjen e automatizuar (duke përfshirë profilizimin) që prodhon efekte ligjore ose ndikon në mënyrë të ngjashme te një subjekt i të dhënave, mund të kundërshtoni në çdo kohë duke klikuar këtu.

Nëse nuk pajtoheni me mënyrën se si DENV-G i përpunon të dhënat tuaja personale ose keni pyetje të tjera në lidhje me këtë, gjithmonë mund të kontaktoni me Autoritetin e Mbrojtjes së të Dhënave të shtetit tuaj të banimit.

 

7. ZYRTARI I MBROJTJES SË TË DHËNAVE

Më poshtë vijojnë të dhënat e kontaktit të zyrtarit të mbrojtjes së të dhënave të DENV-G:

 • adresa e emailit: euprivacy@daikin.co.jp;
 • Data Protection Officer, Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku,
  Osaka  530-8323, Japan.

 

8. TË MITURIT

Nëpërmjet uebsajtit ose aplikacioneve të tij, DENV-G nuk përpunon asnjë të dhënë personale të personave fizikë të moshës nën 16 vjeç, as nuk u bën oferta komerciale dhe as nuk përpiqet t’i kontaktojë ata, përveç se kur përfaqësuesi i tyre ligjor e ka dhënë pëlqimin.

 

9. MASAT E SIGURISË PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

DENV-G ka implementuar masa adekuate sigurie për të ruajtur integritetin dhe sigurinë dhe për të parandaluar shkatërrimin, humbjen, ndryshimin, zbulimin e paautorizuar ose qasjen aksidentale ose të paligjshëm të të dhënave personale të transmetuara, të ruajtura ose të përpunuara ndryshe, në përputhje me Rregulloren (BE) 679/2016.

 

10. MASAT PËR PRIVATËSINË

DENV-G angazhohet, përpara se të fillojë aktivitetet e përpunimit duke përdorur teknologji të reja, të kryejë vlerësimet e ndikimit në mbrojtjen e të dhënave në përputhje me GDPR-në dhe duke ndërmarrë veprimet e duhura përkatëse.

 

11. NDRYSHIMET E MËTEJSHME NË KËTË POLITIKË TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE

DENV-G kërkon rregullisht të përmirësojë përpjekjet e tyre në mbrojtjen e të dhënave personale. Kjo Politikë e Mbrojtjes së të Dhënave mund të ndryshohet ose përditësohet në dritën e legjislacionit të ardhshëm, si në nivel ndërkombëtar, evropian ashtu edhe kombëtar.

DENV-G do t’ju informojë për të gjitha ndryshimet thelbësore të kësaj Politike të Mbrojtjes së të Dhënave nëpërmjet mjeteve ofline ose në internet (për shembull, nëpërmjet uebsajtit, gjatë vizitës suaj të parë ose me çdo përditësim thelbësor të kësaj Politike të Mbrojtjes së të Dhënave).

Mund ta gjeni gjithmonë versionin më të fundit të Politikës sonë të Mbrojtjes së të Dhënave në www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy ose për çdo aplikacion duke klikuar në seksionin “Politika e Mbrojtjes së të Dhënave”.

Shporta0
Në shportë nuk ka produkte
Vazhdo
0